000
خواهان: آقاي ذ فرزند الف با وکالت آقاي س فرزند غ                    
خوانده: آقاي م فرزند ح با وکالت خانم الهام آريان کيان فرزند اسمعلي به نشاني خ ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خواسته: اعسار از پرداخت مهريه
رأي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي ذ فرزند الف با وکالت آقاي م.س به طرفيت خانم م فرزند ح با وکالت خانم الهام آريان کيان به خواسته اعسار از توديع يکجاي محکوم به دادنامه شماره 000 مورخ 29/7/1394 پرونده کلاسه 000  اين دادگاه نهايت تقسيط آن با عنايت اوراق و محتويات پرونده اظهارات طرفين و نيز دفاعيات وکيل خوانده ونيز اسناد و مدارک ارائه شده از ناحيه خوانده که مورد تعرض وکيل خواهان واقع نگرديده است و نيز شهادت شهود تعرفه شده که حکايت از فقد اطلاي کافي از وضعيت مالي و معيشتي زوج دارد فلذا دادگاه ملائت خواهان در توديع يکجاي محکوم به را محرز دانسته و ضمن رد ادعاي عدم ملائت مطروحه از ناحيه وي مستنداً به ماده 197 از قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1257 از قانون مدني حکم به بي حقي وي صادر و اعلام ميدارد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران مي باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب