1.آقاي ح.ر
2. آقاي ج. ر ضميرواخواه و واخوانده با وکالت خانم ک
3. آقاي ق.ب فرزند الف واخواه و واخوانده با وکالت خانم الهام آريان کيان به نشاني تهران- ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
4. الف. س واخواه و واخوانده، با وکالت خان الهام آريان کيان به نشاني تهران- ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
واخواسته ها:
1-اعسار از هزينه دادرسي در مرحله واخواهي
(رأي دادگاه)
درخصوص دعوي خواهان ح . ر ضمير با وکالت الف.ک به طرفيت ق.ب به خواسته صدور حکم مبني بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله واخواهي نظر به دادخواست تقديمي و اينکه اظهارات شهود خواهان به صورت تعليميو تلقيني بوده و مضافاً اينکه اطلاعاتشان درخصوص موضوع ناقص مي باشد مي باشد و دليل ديگري هم که حکايت از صحت ادعاي خواهان باشد ارائه نشده است لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص ندانسته و بلادليل تلقي و مستنداً به مدلول ماده 504 قانون آئين دادرسي مدني حکم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران مي باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب