خواهان: آقاي م با وکالت خانم الهام آريان کيان به نشاني تهران-ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خوانده: خانم ن
خواسته ها:
مطالبه خسارت تأخير تاديه. 1
مطالبه خسارت دادرسي. 2
مطالبه اجرت المثل .3
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه»»»
درخصوص دادخواست آقاي م با وکالت خانم الهام آريان کيان بطرفيت خانم ن به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال ايام تصرف از مورخ 12/6/90 لغايت اجراي حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسي و خسارت تأخير تاديه دادگاه باتوجه به اوراق و محتويات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اينکه اوراقيکه وکيل خواهان ضم دادخواست خود نموده ناخوانا بوده و براي اين دادگاه قابل استفاده نبوده از طرفي مشاراليه (وکيل) عليرغم ابلاغ قانوني مورخ 1/5/94 درجلسه مورخ 22/6/94 حاضر نشده و متعاقب آن از نامبرده خواسته شده تا اصول مستندات خود را ارائه نمايد که عليرغم ابلاغ قانوني مورخ 30/6/94 مشاراليه اقدامي ننموده لذا با وحدت ملاک از ماده 95 قانون مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرو اعلام ميگردد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب