تجديدنظرخواه: خانم الف
تجديدنظر خواندگان : آقايان 1- م 2- آقاي ص با وکالت خانم الهام آريان کيان به نشاني تهران- ستارخان ضلغ غربي پل تاج- پ 616- واحد 4
تجديدنظر خواسته: نسبت به دادنامه 0 مورخ 94/5/31 شعبه 27 دادگاه عمومي تهران
رأي دادگاه
درخصوص تجديدنظر خواهي خانم الف به طرفيت آقاي م و ص نسبت به دادنامه 000 که به موجب آن حکم به رد دعوي نامبرده مبني بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله رسيدگي واخواهي از دادنامه غيابي شماره 000 شعبه 27 دادگاه عمومي تهران صادر و اعلام گرديده مورد بررسي قرار گرفت از توجه به مستندات دعوي و اظهارات مکتوب در پرونده ايراد و اعتراض وارد نيست و جهات درخواست تجديدنظر با شقوق ياد شده در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد دادنامه طي رسيدگي هاي لازم برابر اصول و موازين قانوني صادر شده خدشه و خللي بر آن وارد نيست چرا که در اين مرحله از دادرسي تجديدنظر خواه دليل و مدرک موجهي که موجبات نقض و بي اعتباري دادنامه را فراهم نمايد به دادگاه ارائه نداده بنابراين دادگاه به استناد قسمت اخير ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني بارد تجديدنظر خواهي دادنامه نخستين را تاييد مي نمايد اين رأي قطعي است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب