ش
مرجع رسيدگي: شعبه 27 ديوان عدالت اداري
شاكي:آقاي گ و خانم د با وكالت خانم الهام آريان كيان
طرف شكايت: شهرداري م 21 تهران- شهرداري شهر قدس
موضوع شكايت و خواسته:پرداخت بهاء زمين
گردشكار: دادخواست شاكي پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره 27/11/86-60326 ديوان عدالت اداري به شعبه 27 ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گرديده و پس از انجام تشريفات قانوني و ارسال نسخه ثاني تحت رسيدگي است با توجه به محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي و استعانت از خداوند دادخواست و ضمائم آن جهت خوانده اينك پرونده در وقت مقرر بتصدي امضاءكنندگان ذيل متعال مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
« رأي ديوان»
درخصوص دادخواست تقديمي آقاي گ و خانم د با وكالت خانم الهام آريان كيان بطرفيت شهرداري منطقه 21 تهران و شهرداري شهر قدس به خواسته پرداخت بهاء زمين درخصوص 600 متر مربع از پلاك 1505/4 و 16 واقع در قريه وردآورد و اسماعيل آباد با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اينكه حسب لايحه جوابيه طرح مورد ادعا اجراء شده و در محدوده شهرداري شهر قدس نيز واقع شده ولو اينكه مجري شهرداري منطقه 21 (9) تهران بوده و طرف شكايت دليل و مدركي مبني بر پرداخت بهاء يا معوض آن باشد ارائه ننموده است عليهذا به استناد مراتب فوق و ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 67 و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 85 حكم به ورود شكايت وي صادر و شهرداري شهر قدس را ملزم پرداخت بهاء ملك متنازع فيه در حق شاكيان مينمايد و شهرداري تهران حسب لوايح جوابيه و اظهارات شاكي تنها مجري بوده و ملك مورد بحث در محدوده شهر قدس قرار گرفته لذا از اين حيث دعوا متوجه شهرداري تهران نبوده و به استناد مراتب فوق و بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد دعوي وي صادر و اعلام مي گردد رأي صادره قطعي است./ن

دادنامه
خواهان: آقاي گ و خانم د با وكالت خانم الهام آريان كيان
خوانده: شهرداري شهرستان قدس
خواسته: مطالبه
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق و به طرفيت خوانده به دادگاه تقديم نموده كه پس از ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني نتيجتاً ختم دادرسي اعلام و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
        رأي دادگاه
درخصوص دادخواست تقديمي آقاي گ و خانم د با وكالت خانم الهام آريان كيان به طرفيت شهرداري شهرستان قدسبه خواسته مطالبه قيمت زمين مورد تصرف به استناد سند رسمي مالكيت استعلام ثبتي، نظريه كارشناس رسمي دادگستري و رأي شماره 3555 شعبه 27 ديوان عدالت اداري نظر به اينكه مستندات مذكور بر اثبات ادعاي خواهان دلالت داشتته و از سوي خوانده ايراد و اعتراض موثري نسبت به دعوي خواهان به عمل نيامده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 1.950.000.000 ريال به علاوه كليه خسارات دادرسي با جميع هزينه دادرسي براساس ميزان محكوم به توسط خواهان، در حق خواهان صادر واعلام مي نمايد رأي دادگاه حضوري ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد.

  


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب