متهمین: 1. خانم پ 2. آقای ع  3. آقای ب
خانم الهام آریان کیان فرزند اسمعلی به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 404
خانم ح.ب
آقای م.ح
خانم س.چ
اتهام ها:
1-پرداخت رشوه
2-اعمال نفوذ برخلاف حق
3-گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولت و مأمورین خدمات عمومی
4-نگهداری غیرمجاز سلاح گرم و فشنگ
5-جاسوسی
6-نگهداری شوکر(شوک دهنده ها)
7-جعل شناسنامه
8-نگهداری گاز اشک آور
9-جعل کارت شناسایی
10-افشای اطلاعات محرمانه افراد
رأی دادگاه
درخصوص اتهام متهمین پرونده1. آقایان ب 2. آقای ح 3. آقای ع 4. خانم س.چ 5. خان الف 6. آقای ح 7. خانم پ ردیف اول دائر بر جعل کارت شناسایی شغلی و شناسنامه و افشای اطلاعات محرمانه اسناد سجلی نگهداری غیرمجاز سلاح گرم و فشنگ و افشانه اشک آور و شوکر الکتریکی اعمال نفوذ برخلاف حق- جاسوسی دریافت رشوه ردیف دوم مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق- پرداخت رشوه به متهم ردیف اول ردیف سوم مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق متهم ردیف اول به سبب سفارش و اخذ اطلاعات محرمانه سجلی افراد ردیف چهارم پرداخت رشوه یک عدد سکه تمام بهار آزادی ردیف پنجم مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق ریدف ششم اعمال نفوذ برخلاف حق و افشای اطلاعات محرمانه سجلی ردیف هفتم افشای اطلاعات محرمانه سجلی افراد موضوع گزارش مأمورین که بموجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شهید مقدس تهران تقاضای مجازات گردیده با بررسی محتویات پرونده صرفنظر از انکار مصرانه متهمین و با توجه به دفاعیات بعمل آمده بالاخص دفاعیات ردیف اول مبنی بر اینکه شناسنامه ها و کارت های جعلی جمع آوری شده در نزد وی در راستای نمایش در نمایشگاه وزارت کشور و از طریق اداره مربوطه و به لحاظ سمت اداری در اختیار وی بوده و سلاح و مهمات مشکوفه دارای مجوز قانونی و بعضاً مربوط به اداره بوده و همچنین توجهاً به دفاعیات بعمل آمده از سوی سایر متهمین بلحاظ عدم کفایت ادله جهت اقناع نظر قضایی و احراز توجه اتهامات انتسابی مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب