تجدیدنظر خواه : آقای م با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
تجدیدنظر خواندگان: آقای م
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه
باتوجه به تجدیدنظر خواهی خانم الهام آریان کیان به وکالت آقای م به طرفیت آقایان د.م ، م.م، ت.م نسبت به دادنامه شماره 0 مورخ 1393/9/29 صادره از ناحیه قاضی ارجمند شعبه 22 دادگاه حقوقی تهران نظر به اینکه مرجع ابطال تمبر در هنگام تأیید ابطال تمبر وکلای محترم دادگستری مکلف به درج دقیق ارقام و سپس امضاء آن در وکالتنامه بوده و چنین اقدامی در پرونده مشاهده نمی گردد و چنانچه دفاتر مالیاتی وکلای محترم افاده مقصود رامی نماید بنابراین انجام اعمال فوق بر روی وکالتنامه امری لغوو بی فایده می باشد بنابراین توجه مدیران محترم دفاتر دادگاه و درمقام نظارت قضات ارجمند شعبه را به تاریخ 1392/12/11خواسته احراز اصالت تقسیم نامه عادی مورخ 1388/2/7 و اعلام آن مسترد شده است که لزوماً این خواسته منطبق بر ضمانت اجرای بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که در واخواهی هم به آن به موجب لایحه ایراد شده و از این جهت با لحاظ ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 403 قانون مذکور ضمن مذکور تصحیح قرار رد به قرار ابطال دادخواست خواهان در قسمت مسترد شده توجه دادگاه محترم بدوی را به این نکته و رعایت آن در موارد آتی جلب می نماید، لیکن درخصوص واخواهی بعمل آمده با توجه به اینکه واخواه صرفاً و شخصاً در این مرحله آقای م بوده و طرف دعوی قرار دادن آقای م . م و خانم م از ناحیه وکلای محترم تجدیدنظر خواه منطبق بر مقررات قانونی نبوده و نمی باشد براین اساس با لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 22 ماده 341 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را به طرفیت اشخاص مذکور که مخاطب دعوی واخواهی و موضوع دادنامه مورد اعتراض در مقطع واخواهی نبوده اند صادر و اعلام میدارد، لیکن درخصوص قرار صادره دادگاه پیرامون اعتراض به عمل آمده به رأی غیابی صادره، صرفنظر از اینکه دادگاه محترم بدوی می بایست درصورت اعتقاد به انجام شروط متقابل قرارداد از ناحیه تنظیم کنندگان تقسیم نامه وارد موضوع شده و در نهایت با احراز انجام یا عدم انجام آن مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمود (بند ج تقسیم نامه) ولیکن باتوجه به پاسخ واصله از استعلام ثبت منطقه ملک مورد ترافع کماکان بنام مرحوم غلامحسین بوده که نامبرده علاوه بر آقای و از استعلام ثبت منطقه ملک مورد ترافع کماکان  بنام مرحوم  بوده که نامبرده علاوه بر آقای  وراث دیگری هم داشته اند که آقایان     می باشند و صدور حکم بر حضور اصحاب  دعوی حاضر در دفتر اسنادرسمی و انتقال سند رسمی  ملک مورد ترافع بدون  طرف دعوی  قرار دادن همه وراث  امکانپذیر نبوده و نمی باشد بر این اساس دادگاه تجدید نظر با لحاظ ماده 355 قانون آئین دادرسی و لحاظ مواد 353 و365  قانون استنادی  قرار صادره  را تائید و استوار مینماید ، رأی دادگاه قطعی است


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب