تصمیم نهایی شماره :
خواهان : آقای ن با وکالت خانم الهام آریان کیان  به نشانی تهران ستار خان  ضلع غربی پل تاج پ616 واحد4
خواندگان:1.آقای س. س 2. م.س
خواسته ها:1- مطالبه خسارت دادرسی 2- اعتراض به عملیات اجرایی  ( موضوع مواد 146و147 قانون اجاری احکام مدنی)
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده  پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت  به صدور رأی  می نماید .
رأی دادگاه
درخصوص  دعوی   آقای ن فرزند  با وکالت بانوان  الهام آریان کیان به طرفیت آقایان  س. س  با وکالت آقای الف به خواسته  اعتراض ثالت  اجرایی نسبت به توقیف ش دادنگ پلاک ثبتی 5858 واقع در بخش  8 ثبتی  تهران موضوع پرونده اجرائی  مطروحه د این دادگاه با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده ، جری تشریفات قانونی ، دعوت طرفین ، استماع اظهارات  و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوا و تحقیق از گواهان مورد تعرفه خواهان نظر به اینکه  اولاٌ: مفاد وکالت نامه رسمی  شماره 33627 مورخ 1387/7/2 ، پاسخ استعلام واصله از بانک ملی  ایران شعلبه پاچنار مثبوت به شماره 652 مورخ1395/2/21موادی گواهی گواهان  خواهان  بر فروش سه دانگ  مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده قبل از توقیف آن در این دادگاه دلالت دارد  و گواهان وی از جرح و رد خواندگان مصون  مانده اند ثانیاٌ : خواندگان نیز دلیل بر بطلان دعوای خواهان به دادگاه  اقامه نکرده اند  بر این ااس دادگاه دعوی خواهان  را قابل  پذیرش  دانسته و با استناد  به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به پذیرش اعتراض  ثالث اجرائی نسبت به سه دانگ مشاع  از شش دانگ  پلاک ثبتی  5858 واقع در بخش 8 ثبتی تهران و رفع توقیف از آن صادر و درخصوص سه دانگ مشاع دیگر نظر به اینکه تاریخ انتقال ادعایی خواهان موخر بر توقیف آن می باشد و حسب صریح ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی و نسبت به مال توقیف شده باطل بلااثر است، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و درخصوص مطالبه خسارات دادرسی هم بلحاظ عدم احراز تقصیر خواندگان حکم بر بی حقی صادر و اعلام می نماید آرای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.      


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب