خواهان: اقاي ح با وكالت خانم الهام آريان كيان
خوانده: آقاي ش
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تأخير تاديه 2. مطالبه خسارت دادرسي 3. مطالبه وجه چك
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
در اين پرونده خواهان آقاي ح با وكالت خانم الهام آريان كيان دادخواستي به خواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال وجه دو فقره چك به شماره هاي 824797 مورخه 16/7/1391 و 996122 مورخه 10/7/1391 و هزينه دادرسي بانك صادرات ايران به انضمام خسارت تأخير تاديه به طرفيت خوانده آقاي ش تقديم داشته است،بدين شرح كه خواهان به استناد تصوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت مدعي است وجه چك مذكور را از خوانده طلبكار مي باشد و خوانده از پرداخت امتناع مي نمايد از آنجائيكه وجود سند تجاري در يد دارنده سند اماره بر وجود دين بر ذمه خوانده صادر كننده مي باشد و خوانده دليلي بر فقدان دين و عدم اشتغال ذمه ارائه نداشته و اخطاريه هم به وي ابلاغ واقعي شده و لايحه اي هم تقديم نداشته است ادعاي خواهان را محرز و مسلم تشخيص و با پذيرش خواسته خواهان مستنداًبه مواد 249 ، 310 ، 311 ، 312 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آئين دادرسي مدني خوانده آقاي ش به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال وجه چك فوق الذكر به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تأخير تاديه از تاريخ سررسيد هر يك از چك ها لغايت يوم الاداء وفق شاخص اعلامي بانك مركزي درحق خواهان محكوم مي نمايد. رأي صادره با توجه به ابلاغ واقعي حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب