متهم: آقای س فرزند م ساکن شیراز
اتهام: صدور چک بلامحل
گردشکار: پس از وصول گزارش و ثبت آن به کلاسه فوق و تحقیق از شاکی و متهم سرانجام در تاریخ فوق به وقت فوق العاده/ مقرر جلسه رسیدگی شعبه 105 دادگاه عمومی و جزایی شیراز و با حضور نماینده استان تشکیل شده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید:
(رأی دادگاه)
درخصوص اتهام آقای س دائر به صدور دو فقره چک بلامحل به شماره .... و ...... عهده بانک ملی به مبلغ چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت 24/6/89 آقای ب با عنایت به جمیع اوراق و مندرجات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در مراحل مختلف دادرسی و شکایت شاکی و ملاحظه کپی مصدق چک مستند شکایت و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد و با التفات به عدم حضور متهمین جهت ارائه دفاع از خود و اینکه دلایل و مدراکی دال بر پرداخت وجه چک یا برائت ذمه خود به نحوی از انحاء قانون اقامه و ابراز ننموده و با ملاحظه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره توسط مقامات قضائی دادسرای عمومی و انقلاب لذا بزه انتسابی به وی محرز و مسلم است مستنداً به ماده 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه درهمین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب