گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر نبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
درخصوص دعوی آقای الف با وکالت خانم آریان به طرفیت آقای ج به مطالبه 500.000.000 ریال وجوه چهار فقره چک به شماره های ..... و خساراتدادرسی و تأخیر با توجه به محتویات پروند، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارائه نداده که ضمیمه پرونده باشد، مالاً دفاعی معمول نداشته و دعوی خواهان مصون و از تعرض و خدشه مانده است با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و  515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال بابت وجوه چکها و 10098000 ریال و حق الوکاله وکلا مطابق تعرفه رسمی بابت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با محاسبه مجری حکم صادر می گردد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب