خواه: آقای ص با وکالت آقای ر
خواندگان:
1-     آقای م با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- ستارخان- ضلع غربی ل تاج- پلاک 616- واحد 4
2-    آقای د.م و م.م و خانم ت.م
3-    آقای ع.الف
خواسته: اعتراض ثالث دادنامه ... شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
خواسته آقای ص بطرفیت 1- آقای الف 2- آقای م 3- آقای م 4 خانم م 5- آقای م اعتراض ثالث نسبت به قسمتی از دادنامه قطعیت یافته این شعبه به شماره ... مورخه ... که متضمن محکومیت خواندگان ردیف دوم سوم- چهارم- پنجم به تحویل و تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... و ... اصلی واقع در بخش 10 تهران در حق آقای الف می باشد به شرح دادخواست تقدیمی است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات متداعین اعلام می دارد اولاً دعوی اعتراض ثالث یک نوع دعوی طاریست که از ناحیه مقنن به شرح ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی برای اشخاصی که در فرایند دادرسی منتهی به دادنامه معترض عنه حضور نداشته اند و مفاد دادنامه صادره به حقوق آنان خلل وارد نموده است پیش بینی نموده است که می توانند با استفاده از این حق نسبت به اقامه دعوی اقدام نمایند که در دوسیه مطمح نظر بموجب دادنامه صادره از این شعبه به شماره ... مورخه ... حکم بر محکومیت خواندگان ردیف دوم الی پنجم به تحویل و تنظیم سند رسمی پلاک مورد ترافع صادر شده است این درحالیست که در مقطع صدور دادنامه مذکور اساساً مشارالیهم علاقه مالکیتی نسبت به پلاک مورد تنازع نداشته اند و در تاریخی مقدم مالکیت آن به معترض ثالث طی سند انتقال اجرایی شماره ... تنظیمی در دفترخانه 800 تهران انتقال یافته بوده است که فرد اخیرالذکر نیز در جریان دادرسی حضور نداشته و دفاعی بعمل نیاورده است ثانیاً تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک بوده و مالک بنا بر تصریح ماده 22 قانون ثبت به شخصی اطلاق می گردد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد حال آنکه در مانحن فیه با انتقال صورت گرفته مالکیت معترض ثالث از تاریخ انتقال بر ملک مبحوث عنه استقرار یافته است و مالکیت خواندگان پرونده اصلی زائل گردیده  است ثالثاً صدور حکم بر تحویل نیز فرع بر مالکیت درخواست کننده و طرف دعوی می باشد که با توجه به فقدان مالکیت آنان دعوی مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است از این رو دادگاه با اصابت خواسته و مستنداً به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را الغاء می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب