000
خواهان: آقای ق.ف
خواندگان: (پرونده کلاسه 000) آقای ر.ن با وکالت آقای ج
(پرونده کلاسه 000) 1. خانم م.س 2. آقای ح.م 3. آقای ر.ن 4. آقای ش.گ 5. آقای م.ن 6. آقای ع.الف
(پرونده کلاسه 000) 1. آقای ع.الف 2. آقای ر.ن 3. آقای ح.م 4. خانم م. س 5. آقای ش.گ
خواسته ها:
1.    الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. مطالبه خسارت 3. مطالبه خسارت دادرسی 4. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 5. الزام به اخذ پایان کار 6. تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول
رأی دادگاه
درخصوص دادخواست آقای ق.ف به طرفیت آقای ر.ن با وکالت آقای ج بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و تسلیم مبیع و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و خسارت قراردادی به میزان چهارصد و هشتاد و سه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و همچنین خواسته خواهان در پرونده کلاسه 000 به طرفیت خوانده و نیز آقای ع.ع و ش.گ و ح.م و خانم م.س به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و اخذ پایان کار با احتساب خسارات دادرسی موضوع پلاک ثبتی شماره 000 و 000 و 000 و مبایعه نامه مورخ 93/6/9 و همچنین خواسته خواهان در پرونده کلاسه 000 به طرفیت خواندگان مورد اشاره بعلاوه آقای م.ن بخواسته تسلیم مبیع و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات دادرسی که در اجرای ماده 103 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمیمه پرونده اصلی جهت رسیدگی توامان گردیده است نظر به محتویات و اوراق پرونده ها و مشروح دادخواست های تقدیمی و نیز اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و نیز خواندگان ر.ن و ع.ع بدین توضیح که خواهان یک واحد آپارتمان از ر.ن خریداری نموده و سایر خواندگان مالکین مشاعی می باشند که وکیل خوانده ر.ن اظهار نموده است که تنظیم مبایعه نامه مستند دعوا موکلش قصد انجام آن را نداشته و بابت تضمین بدهی فرزندش بوده است که طی صورتجلسه مورخ 000 مقرر شده است که چنانچه م.ن ظرف مهلت یک ماه یعنی تا تاریخ 000 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید مبایعه نامه موضوع دعوا از اعتبار ساقط و فسخ می باشد و با توجه به مندرجات مبایعه نامه مشخص است که موکل قصد انجام بیع نداشته است و در ظهر مبایعه نامه قید شده است مبلغ سیصد میلیون تومان نقداً و فی المجلس دریافت نموده است و فروشنده تسویه و ذیل آن امضاء شده است که موکل اظهارات خود را قویعاً تکذیب می نماید و خوانده دیگر نیز اظهار ننموده که دعوا به وی ارتباطی ندارد و او مالکیت مشاعی در ملک دارد دادگاه با توجه به تکذیب خوانده ر.ن نسبت به ظهر مبایعه نامه قید مورخ 000 درخصوص دریافت بخشی از ثمن معامله و اینکه با توجه به بدهی های گذشته خود با خریدار تسویه حساب نموده است موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع تا نسبت به بررسی متن فوق و امضاء ذیل آن توسط خوانده مذکور اظهار نظر نماید که با وصف ابلاغ اخطاریه از پرداخت دستمزد کارشناسی امتناع نموده فلذا دلیل کارشناس از اعداد دلایل وی خارج و از آنجائی که اصل بر اصالت و لزوم قراردها می باشد و دلیل مدرکی که حکایت از فساد قرارداد مستند دعوا و یا اقاله و یا فسخ آن بنماید ارائه نگردیده است. فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 229 و 362 و 1257 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ر.ن به تحویل مبیع مورد معامله برابر مبایعه نامه مستند دعوا و نیز پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیون ریال بابت خسارت قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد در فرجه مقرر و مندرجات قرارداد و هزینه های دادرسی برابر اوراق پرونده در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و درخصوص سایر خواسته ها به طرفیت همه خواندگان نظر به گزارش مورخ 000 مبنی بر در بازداشت بودن پلاک موصوف در چند مرجع قضائی و عدم امکان تنظیم سند مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مرقوم و 56 از قانون اجرای احکام مدنی در این قسمت قرار رد دعوا صادر می گردد. و درخصوص اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نظر به تعهدات خوانده ر.ن و نیز احراز مالکیت وی برابر گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران حکم به محکومیت وی به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب