خواهان ها:
آقای ف.م با وکالت خانم  الهام آریان کیان به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلغ غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4


آقای ک.ص
خوانده: آقای ف.الف
خواسته ها:
1-    مطالبه اجرت المثل اموال
2-    مطالبه خسارت تأخیر تادیه
3-    تأمین خواسته
4-    واخواهی
5-    مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
درخصوص دادخواست واخواهی خانم ف.الف به طرفیت ف.م و ک. ص به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 000 پرونده 000 با توجه به استرداد دعوی از ناحیه خواهان بموجب لایحه شماره 000 دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب