خواهان: آقاي ف.م
خواندگان: 1. آقايان د.و 2. م. هر دو به شهرت م 3. خانم ت.م
خواسنه ها: به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي شعبه 28 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاکننده ذيل تشکيل است پرونده تحت نظر قرار دارد دادگاه پس از بررسي مجموع اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
«رأي دادگاه»
درخصوص درخواست آقاي ف.م با وکالت خانم الهام آريان کيان به طرفيت آقايان د و م  هر دو به شهرت م و خانم ت.م مبني بر صدور دستور فروش آن قسمت از پلاک ثبتي 000 و 000 اصلي که به موجب دادنامه شماره 000 مورخ 000 شعبه 47 دادگاه عمومي تهران در سهم مرحوم الف.م  قرار گرفته و پرداخت خسارات دادرسي دادگاه از توجه به مالکيت اصحاب دعوي بر اين ملک به حکايت سند مالکيت ملک و رأي عدم افراز ملک و همچنين گواهي هاي انحصار وراثت مرحومان الف.م و ق.م و ق. الف.م و همچنين عنايت به عدم قابليت افراز ملک به موجب رأي شماره 000 مورخ 000 رئيس ثبت منطقه جنوب تهران دادگاه ضمن موافقت با درخواست مطروحه مستنداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 دستور فروش ملک ادعايي از طريق مزايده و تقسيم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزينه هاي دادرسي و اجرايي و فروش بين ورثه (مالکين مشاعي) به نسبت سهم هر يک را صادر و اعلام مي نمايد دستور صادره قطعي است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب