خواهان: شرکت 000 با مدیریت آقای ک.ص
خواندگان:
1-    آقای ب. ش
2-    آقای الف.م
خواسته: ابطال رأی داور (غیرمالی)
رآی دادگاه
درخصوص دعوی شرکت 000 به شماره ثبت 000 بطرفیت آقایان 1- الف.م 2- ب.ش بخواسته ابطال رأی داور به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی و توضیحات به خواهان هم چنین شرح دادخواست تقدیمی با لحاظ مفاد دادنامه استنادی اصداری از شعبه 36 محاکم عمومی تهران بشماره بایگانی 000 مورخ 000 نظر باینکه رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر گردیده هم چنین رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق می باشد و اینکه خواندگان دعوی نیز در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند نظر بر مراتب دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر ابطال رأی داوری بتاریخ 000 می نماید رأی صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب