دادنامه شماره 000
خواهان : آقاي ح.ب با وکالت خانم الهام آريان کيان به نشاني تهران- خيابان ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خوانده: آقاي م.س
خواسته: مطالبه وجه چک
رأي دادگاه
ماحصل دادخواست خواهان آقاي ح.ب با وکالت خانم الهام آريان کيان به طرفيت آقاي م. س اجمالاً عبارت است از مطالبه 1.050.000.000 ريال وجه نقد توام با خسارت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تاديه و خواهان در ايضاح خواسته اعلام داشته که خوانده بموجب اصدار 4 فقره چک به شماره 0000 متعهد به پرداخت وجه مذکور گرديده و عليرغم سررسيد دين از پرداخت آن استنکاف مي نمايد و خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع موثري که حکايت از برائت خويش بنمايد، ننموده است دادگاه با عنايت به وجود سند در يد خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اينکه دعواي خواهان از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده، خواسته خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 310- 311 از قانون تجارت و مواد 194 قانون آئين دادرسي مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون چک حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1.050.000.000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت و هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تاديه به ماخذ شاخص تورم اعلامي بانک مرکزي ايران از تاريخ سر رسيد چکها لغايت تاريخ اجراي دادنامه و نيز حق الوکاله وکيل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين مرجع و پس از انقضاي واخواهي ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب