تجدیدنظرخواه: آقای الف.م
تجدیدنظر خوانده: شرکت 000
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 000 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م بطرفیت شرکت 000 نسبت به دادنامه شماره 000 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظر خواه مبنی بر اجرای رأی داور مردود اعلام گردیده است نظر به اینکه تصمیمات دادگاه در مورد اجرای رأی داور وفق مقررات ماده 488 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد عنوان حکم یا قرار بوده و این نوع تصمیمات در پذیرش یا رد درخواست مذکور قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد و از شمول موارد مقرر در مواد 331 و 332 آن قانون خارج می باشد صرفنظر از عنوانی که دادگاه نخستین برای رد درخواست فوق، انتخاب نموده است این دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب