تجديدنظرخواه: آقاي ج  با وكالت آقاي ح
تجديدنظر خوانده: آقاي الف
تجديدنظر خواسته: از دادنامه شماره 517 مورخ 22/15/1391 مسبوق به دادنامه غياب 767 مورخ 9/9/1390 شعبه 214 دادگاه عمومي حقوقي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و مشاهده احراز كفايت رسيدگي با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
تجديدنظر خواهي آقاي ج با وكالت آقاي ح بطرفيت آقاي الف از دادنامه شماره 517 مورخ 22/5/1391 مسبوق به دادنامه غيابي 767 مورخ 9/9/1390 شعبه 214 دادگاه عمومي حقوقي تهران مبتني بر محكوميت تجديدنظر خواه بپرداخت مبلغ 500.000.000 ريال وجوه چهارطغري چك مدركيه بانظمام خسارات دادرسي و تأخير تاديه و نيز دادخواست مطروحه مشارٌ اليه با وكالت آقاي ح بطرفيت آقاي س و آقاي ع بخواسته جلب شخص ثالث مبني بر الزام پاسخگويي بر ادعاي خواهان اصلي و الزام به اعاده چكهاي موضوع دعوا به خوانده دعواي اصلي بشرح دادخواست ها و لايحه مي باشد. باتوجه به محتويات پرونده ها و جهت اينكه در مورد تجديدنظر خواهي در اين مرحله از رسيدگي از طرف وكيل تجديدنظر خواه و ايراد و اعتراض مؤثري كه گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم نمايد اقامه نشده است و اعتراض با شقوق ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني انطباق نداشته به علاوه به جهت اينكه عدم حسن نيت دارنده چك ها (خواهان بدوي) فاقد دليل متقن است و اختلاف ريالي قبلي چك تأثيري در استحقاق مطالبه دارنده چك ها نخواهد داشت از اين رو ضمن رد تجديدنظر خواهي مطروح با استناد به ماده 358 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد و استوار مي گردد. هم چنين در مورد دعواي جلب ثالث با توجه به محتويات پرونده قطع نظر از ماهيت امر كه در لايحه اعتراضيه در پرونده تجديدنظر خواهي به تفضيل بيان شده است به جهت اينكه موازين دادرسي از حيث طرف دعوا قرار دادن مجلوب ثالث بهمراه خواهان اصلي مراعات نگرديده لذا دعوا به سياق مطروح قابل استماع نمي باشد لذا با استناد به مواد 2 و 135 قانون ياد شده قرار رد دعواي جلب ثالث صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب