خواهان: آقاي ف.م با وکالت خانم الهام آريان کيان به نشاني تهران- خيابان ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خواندگان:
1.شهرداري منطقه 5
 2. اداره ثبت اسناد و املاک کن
3. شهرداري تهران
خواسته ها: 1.استرداد سند(مالي) 2.مطالبه خسارت تأخير تاديه 3. مطالبه خسارت 4. مطالبه خسارت دادرسي
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأی دادگاه
درخصوص دادخواست آقای ف.م با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت 1- شهرداری منطقه پنج 2- شهرداری تهران 3- اداره ثبت اسناد و املاک کن بخواسته الزام خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت بهای میزان سه دانگ و نیم از پلاک های ثبتی 000 فرعی از 000 الی بخش 10 تهران کن وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری، الزام خوانده ردیف سوم به ارائه اصول اسناد و دفاتر مالکیت متعلق به پلاک های ثبتی موضوع خواسته مقوم به 201.000.000 ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تادیه، با توجه به اینکه وکیل خواهان بشرح لایحه وارده بشماره 000 تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را نموده است لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و  اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب