شاکی: معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه000 تهران
متهمین: 1) آقای س.ر 2) آقای م.پ با وکالت خانم الهام آریان کیان
اتهام: شرب خمر
گردشکار: دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
«رأی دادگا»
درخصوص اتهام آقایان 1)آقای س.ر 2) آقای م.پ هردو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت با وکالت خانم الهام آریان کیان دایر به شرب خمر با توجه به محتویات پرونده و عنایت به نحوه دفاعیات نامبردگان و وکلی مدافع ایشان در محکمه که شدیداً منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند و عدم حصول علم و یقین بر بزهکاری مشارالیهما به نحو استقرار حد شرعی به صرف گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود مقداری الکل در بدن متهمان که به روش الکل سنج تنفسی صورت گرفته است و امکان بروز اشتباه در اخذ آزمایش یا اعلام نتیجه در این روش ونیز عدم اعتبار شرعی اقرار آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی با وجود شبهه و تردید ایجاد شده و نتیجتاً عدم کفالت ادله اثباتی شرعی و قانونی و حاکمیت قاعده فقهی در مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 218 همان قانون حکم بر برائت نامبردگان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب