تجدیدنظر خواه: آقای ف.د
تجدیدنظرخواه: آقای الف.الف با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج-

پلاک 616- واحد 4
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 000 مورخ 000 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظر خواهی به وکالت از آقای ف.د نسبت به دادنامه شماره 000 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن موکل ایشان به شرح کیفیت مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته به اتهامات 1- توهین و فحاشی به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق 2- به اتهام تهدید به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکومیت یافته است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظر خواه محترم دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته فراهم آورد ابراز و عنوان نگردیده با توجه به مطالب معنونه ضمن تأیید تجدیدنظر خواهی مستنداً به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلا با تخفیف دو سال حبس تعیین شده به یکسال از لحاظ رعایت تناسب در مجازات تخفیف داده و دادنامه صادره را به استناد بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور کیفری تأیید می نماید این رأی قطعی است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب