خواهان : آقای م. الف با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616 - واحد 4
خوانده : اداره ثبت احوال
خواسته: تغییر نام
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای م.الف با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت اداره ثبت احوال بخواسته تغییر نام خواهان از آقای م به ب به استناد شهادت شهود با این توضیح که خواهان مدعی گردیده است در میان اقوم و دوستان به نام ب اشتهارد دارد و کسی اطلاع ندارن که سند سجلی نام ایشان م می باشد لذا چون دوگانگی اسم برای خواهان مشکلات اجتماعی و روحی را به همراه دارد درخواست رسیدگی و اقدام خوانده را به تغییر نام ایشان به ب را دارد دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و اظهارات شهود تعرفه شده بر صدق ادعای خواهان و دفاعیات غیر موثر نماینده خوانده، دعوی خواهان را بطرفیت خوانده وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 995 و 1257 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام خواهان از م به ب، در سند سجلی شماره 000 با حفظ سایر مندرجات سند سجلی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب