خواهان : آقای محمد علی . الف با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616 - واحد 4
خوانده : اداره ثبت احوال
خواسته: تغییر نام
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای محمد علی .الف با وکالت خانم الهام آریان کیان بطرفیت اداره ثبت احوال بخواسته تغییر نام خواهان از آقای محمد علی  به بهنام  به استناد شهادت شهود با این توضیح که خواهان مدعی گردیده است در میان اقوم و دوستان به نام بهنام  اشتهارد دارد و کسی اطلاع ندارن که سند سجلی نام ایشان محمد  می باشد لذا چون دوگانگی اسم برای خواهان مشکلات اجتماعی و روحی را به همراه دارد درخواست رسیدگی و اقدام خوانده را به تغییر نام ایشان به بهنام  را دارد دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و اظهارات شهود تعرفه شده بر صدق ادعای خواهان و دفاعیات غیر موثر نماینده خوانده، دعوی خواهان را بطرفیت خوانده وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 995 و 1257 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام خواهان از م به ب، در سند سجلی شماره   بهنام با حفظ سایر مندرجات سند سجلی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

  تغییر نام کوچک   از   محمد علی    به    بهنام


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب