دادنامه شماره 000
خواهان: آقای و. ب با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- خ ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خوانده: آقای م.س
خواسته: مطالبه وجه چک
رأی دادگاه
ماحصل دادخواست خواهان آقای و.ب با وکالت خانم الهام آریان کیان به طرفیت آقای م.س اجمالاً عبارت است از مطالبه 183.000.000 ریال وجه نقد توام با خسارت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعلام داشته که خوانده بموجب اصدار 7 فقره چک به شماره های 000 متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و علیرغم سررسید دین از پرداخت آن استنکاف می نماید و خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری که حکایت از برائت خویش بنماید ننموده است دادگاه با عنایت به وجود سند در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده، خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 310- 311 تجارت و مواد 194-198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی و پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تادیه به مأخذ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی ایران از تاریخ سررسید چکها لغایت تاریخ اجرای دادنامه و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکام محترم تجدیدنظر استان تهران است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب