شاکی: آقای الف.الف
طرف شکایت: شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک
گردشکار: دادخواست شاکی پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره 000 دیوان عدالت اداری ارجاع به شعبه 6 بکلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاء کننده تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی دیوان
آقای ک.ب از آقای الف.الف با ارائه کپی سند مالکیت پلاک ثبتی شماره 000 بخش 11 تهران طی دادخواستی تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را نموده است لایحه جوابیه و اظهارات نماینده شهرداری حاکی از این است ملک مذکور طبق بند 21 صورتجلسه شورای طرح و بررسی مورخ 000 داخل طرح فضای سبز قرار گرفته است و علت عدم صدور پروانه ساخت نیز همین واقع شدن ملک در طرح مذکور می باشد نظر به اینکه طبق قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه 000 همان قانون و اینکه مهلت ده ساله اجرای طرح به پنجسال تقلیل یافته است و واقع شدن ملک در طرح ناقض حقوق مالکانه افراد نمی باشد. بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه برای پلاک مذکور با رعایت سایر مقررات صادر می گردد این رأی طبق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در این دیوان می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب