تجدیدنظرخواه: اداره کل حقوقی شهرداری تهران
تجدیدنظر خوانده: آقای ک.ب
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره000 مورخ 000 صادره از شعبه محترم 6 دیوان عدالت اداری
گردشکار: تجدیدنظر خوانده بدواً دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواه فوق الاشعار به خواسته صدور پروانه ساخت شدیم دیوان عدالت ادرای نموده که با ارجاع به شعبه محترم 6 نهایتاً منجر به صدور رأی معترض عنه فوق مبنی بر ورود شکایت شده که با اعتراض تجدیدنظر خواه  در مهلت مقرر قانونی به دادنامه تجدیدنظر خواسته دادخواست تجدیدنظر خواهی وی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است ضمن انجام تشریفات قانونی پس از مطالعه محتویان پرونده ختم رسید گی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال و مقررات نیز ایراد و اشکالی که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهور نیست بنابراین بار تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تأیید و استوار میگردد رأی صادره قطعی است .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب