شاکی : آقای ک.ص با وکالت خانم الهام آریان کیان
طرف شکایت: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
خواسته: تقاضای کان لم یکن شدن نامه شماره 000 وزات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق به شماره 000 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالاً ظهار داشته موکل به موجب دادنامه شماره 000 شعبه اول دیوان عدات اداری به سمت ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب شده است لیکن با توجه به نامه شماره 000 واجا که در پرونده مطروحه در مجتمع کارکنان دولت علیه متهم مطرح شده ولیکن پس از گذشت دو سال حتی یک برگ احضاریه برای موکل ارسال نشده است و نظریه نامه مذکور موکل نمی تواند در پستهای مدیریتی فعالیت نماید و نظر به این مهم که شخصی متهم است مجرم نیست و براساس رأی شعبه اول دیوان موکل می بایست نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام نماید ولی به موجب نامه فوق الذکر صادره از واجا عملاً تشکیل مجمع انتخاباتی عملاً مقدور نیست لذا با توجه به غیرقانون بودن نامه شماره 000 و نظر به اینکه وجود این نامه در پرونده دادسرای کارکنان دولت موجبات تضییع حقوق موکل را فراهم آورده و وجود این نامه سبب ورود خسارت به موکل می شود که جبران آن غیرممکن است حتماً تقاضای صدور دستور کان لم یکن شدن نامشماره 000 واجا را دارد ضمناً اصل و یا تصویر نامه شماره 000 واجا قابل ارائه به افراد نیست و چون امکان دسترسی و ارائه به دیوان برای ما فراهم نیست تقاضا دارم وفق ماده 212 ق.آ.د.م در صورت لزوم از واجا مطالبه شود طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 000 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده « به استحضار می رساند حسب اسناد موجود در پرونده مشارالیه مکاتبه مورد اشاره دادخواست ارائه شده توسط وکیل شاکی اساساً خطاب به شعبه فرهنگ و رسانه دادسرای کارکنان دولت نبوده و خطاب به حراست وزارت ورزش و جوانان و در راستای اعمال وضائف حاکمیتی امور وزارتخانه و با عنایت به وظایف ذاتی آن با توجه به وضعیت متشنج فدراسیون مد نظر در آن بر همه و تحرکات و اقدامات فدراسیون جهانی برای تعلیق فدراسیون ایران صادر شده است مکاتبه مزبور پس از عزل شاکی از سمت ریاست فدراسیون صادر و در برکناری ایشان ذی مدخل نبوده است و شایان ذکر است حسب اسناد پرونده و مستندات موجود سابقه شاکی دال بر تخلفات و سوابق سوءمی باشد که پرونده مربوط

هم اکنون در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه درحال رسیدگی قضایی است و برخلاف ادعای مطرح شده در دادخواست مبنی بر انتصاب شاکی به عنوان رئیس فدراسیون نه تنها رأی صادره چنین دلالتی ندارد بلکه دادنامه صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره 000 تصویر پیوست دلالت بر صحت اقدام صورت گرفته درخصوص تعیین جانشین ایشان پس از برکناری شاکی دارد مضافاً اینکه اساساً اصل و نصب و عزل سمت مدنظر شاکی از اختیارات این وزارتخانه نبوده و درخواست الزام این وزارتخانه بدین امر مطابق خواسته شماره یک مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته از این حیث فاقد و جاهت قانونی است» در وقت فوق العاده جلسه شعبه سی و پنجم دیوان عدالت اداری به تصدی اینجانب امبضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
با عنایت به ا ینکه مرقومه موضوع خواسته به شماره 000 ارسالی به حراست وزات ورزش و جوانان فاقد مستند و مستدل بوده و به صرف وجود تخلف نمی توان خواهان را از حقوق مکتسبه قانونی خویش محروم نمود و مضافاً در جوابیه ارسالی به این شعبه نیز مدرک و مستندی متقن دال بر محکومیت قطعی خواهان ارائه و ابراز نگردیده است فلذا با عنایت به موراد معنونه دعوی مطروحه را مقرون بر صحت تشخیص و حکم بر ابطال مرقوم خوانده به شماره مذکور را صادر و اعلام می دارد رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 13922 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب