تجديدنظر خواه: شهرداري قدس
تجديدنظر خواندگان:
1.خانم د 2. آقاي گ با وكالت خانم الهام آريان كيان  
تجديدنظر خواسته ها: از دادنامه 655 مورخ 25/10/89 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان قدس
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مينمايد.
(رأي دادگاه)
تجديدنظر خواهي شهرداري قدس به طرفيت آقاي گ و خانم د با وكالت خانم الهام آريان كيان از دادنامه شماره 655 مورخه 25/10/89 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان قدس كه متضمن صدور حكم بر محكوميت تجديدنظر خواه به پرداخت مبلغ 1.950.000.000 ريال از بابت بهاي اجراي طرح هادي مصوب شهرك قدس و اختصاص 25/579 مترمربع از ملك تجديدنظر خواندگان تحت پلاك ثبتي 1505 فرعي از 4 و 16 اصلي درجهت تعريض جاده تهران- كرج به انضمام خسارات دادرسي است وارد نيست و اساساً تجديدنظر خواهي به كيفيتي نمي باشد تا موجبات نقض و اعلام بي اعتباري دادنامه تجديدنظر خواسته را كه مطابق با مقررات قانوني و مبتني بر نظريه كارشناسان رسمي دادگستري است را براي اين دادگاه مدلل و موجه نمايد زيرا در درجه اول مالكيت تجديدنظر خواندگان در پلاك ثبتي موضوع دعوي و مساحت تملك شده به دلالت پاسخ ثبتي منضم در صفحه 39 پرونده محرز و مسلم مي باشد در درجه دوم ايرادات مطروحه از ناحيه تجديدنظر خواه در جهت ورود خدشه به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد نبوده و اساساً به كيفيتي نمي باشد تا به نحوي از اتحاد موجبات ورود خدشه به دادنامه مذكور را فراهم آورد زيرا به دلالت دادنامه شماره 3555 مورخه 11/10/87 صادره از شعبه 27 ديوان عدالت اداري مسئوليت تجديدنظر خواه به پرداخت بهاء ملك محرز و مسلم بوده و از اين منظر دفاعيات تجديدنظر خواه موجه به نظر نمي رسد در درجه سوم مبناي تعيين بهاء عادله ملك مورد تملك گزارش كارشناسان هيئت سه نفره بوده كه داراي تخصص لازم بوده و نظريه ايشان نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق و قابليت استناد دارد برهمين اساس چون تجديدنظر خواهي بعمل آمده با هيچ يك از شقوق مختلف ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني منطبق نبوده و از حيث رعايت قواعد دادرسي نيز دادنامه مذكور فاقد اشكال قانوني بوده دادگاه ضمن رد تجديدنظر خواهي بعمل آمده به استناد ماده 358 مذكور عيناً دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار مينمايد رأي صادره قطعي است./ي


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب