خواهان: آقاي گ با وكالت خانم الهام آريان كيان
خوانده آقاي و
خواسته: مطالبه خسارت
به تاريخ فوق در وقت مقرر پرونده صدرالذكر به تصدي امضاكننده ذيل تحت نظر است. دادگاه با عنايت به مجموع محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از ذات اقدس حق بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي گ با وكالت خانم الهام آريان كيان به طرفيت آقاي و نسبت به دادنامه شماره 00 صادره از شعبه 261 شوراي حل اختلاف كه متضمن محكوميت تجديدنظر خواه به پرداخت مبلغ 10.750.000 ريال بابت اصل خواسته و ساير خسارات دادرسي در حق تجديدنظر خوانده مي باشد با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه تنظيمي در دادگاه (مورخه 6/11/94) مبني بر اينكه تجديدنظر خوانده مدرك محكمه پسندي كه حكايت از مراجعه نامبرده بدوا به داوران مرضي الطرفين و امتناع نامبردگان از رسيدگي به اختلاف و صدور رأي نمايد به شورا ارايه نكرده است فلذا به نظر دادگاه ايراد شكلي وارده از ناحيه خوانده دعواي اصلي مورد پذيرش است. دادگاه به استناد مواد 31 از قانون شوراي حل اختلاف و مواد 2 و 197 از قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، قرار رد دعواي دادرس شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي تهران.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب