خوانده: آقاي ج
خواسته: مطالبه طلب
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
«رأي ديوان»
درخصوص دعوي آقاي الف با وكالت خانم الهام آ يان كيان  به طرفيت آقاي ج مطالبه مبلغ 500.000.000 ريال وجوه چهار فقره چك به شماره هاي 455887- 30/11/87، 455888- 20/2/88، 455890-30/9/87 و خسارات دادرسي و تأخير تاديه با توجه به محتويات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازي و اينكه خوانده علي رغم ابلاغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و لايحه اي نيز ارائه نداده كه ضميمه پرونده باشد، مآلاً دفاعي معمول نداشته و دعوي خواهان مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 500.000.000 ريال بابت وجوه چكها و 10098000 ريال و حق الوكاله وكلا مطابق تعرفه رسمي بابت خسارت دادرسي و نيز پرداخت خسارت تأخير تاديه با محاسبه مجري حكم صادر مي گردد. رأي صادره غيابي و قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد.


  


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب