مرجع رسيدگي: شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
تجديدنظر خواه: اداره کل حقوقي شهرداري تهران
تجديدنظر خوانده: آقاي ب
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 000 مورخه 28/11/83 صادره از شعبه محترم 6 ديوان عدالت اداري
گردشکار: تجديدنظر خوانده بدواً دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواه فوق الاشعار به خواسته صدور پروانه ساخت تقديم ديوان عدالت اداري نموده که با ارجاع به شعبه محترم 6 نهايتاً منجر به صدور رأي معترض عنه فوق مبني بر ورود شکايت شده که با اعتراض تجديدنظر خواه در مهلت مقرر قانوني به دادنامه تجديدنظر خواسته دادخواست تجديدنظر خواهي وي به اين شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گرديده است ضمن انجام تشريفات قانوني پس از مطالعه محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان
با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که نقض دادنامه بدوي را ايجاب کرده ايد مشهور نيست بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأئيد و استوار ميگردد رأي صادره قطعي است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب