خواهان: آقاي ن با وكالت خانم الهام آريان كيان
خواندگان: 1.آقاي س 2. آقاي س
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسي 2. اعتراض به عمليات اجرايي(موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني)
دادگاه با توجه به محتويات پرونده پايان رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي ن با وكالت خانم الهام آريان كيان به طرفيت آقاي س و خانم ه و آقاي س به خواسته اعتراض ثالث اجرائي نسبت به توقيف ششدانگ پلاك ثبتي واقع در بخش 8 ثبتي تهران موضوع پرونده اجرائي مطروحه در اين دادگاه با احتساب خسارات دادرسي با عنايت به جامع محتويات پرونده، جري تشريفات قانوني، دعوت طرفين، استماع اظهارات و دفاعيات  وكلاي محترممحترم اصحاب دعوا و تحقيق از گواهان مورد تعرفه خواهان نظر به اينكه اولاً: مفاد وكالت نامه رسمي شماره مورخ 7/2/1387 پاسخ استعلام واصله از بانك ملي ايران مثبوت به شماره مورخ 21/2/1395 و موادي گواهي گواهان وي از جرح و رد خواندگان مصون مانده اند ثانياً: خواندگان نيز دليلي بر بطلان دعواي خواهان به دادگاه اقامه نكرده اند براين اساس دادگاه دعوي خواهان را قابل پذيرش دانسته و با استناد به ماده 147 قانون اجراي احكام مدني حكم به پذيرش اعتراض ثالث اجرائي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي واقع در بخش 8 ثبتي تهران و رفع توقيف از آن صادر و درخصوص سه دانگ مشاع ديگر نظر به اينكه تاريخ انتقال ادعايي خواهان موخر بر توقيف آن مي باشد اعم از قطعي و حسب صريح ماده 56 قانون اجراي احكام مدني هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل بلااثر است حكم بر بطلان دعواي خواهان صادر و درخصوص مطالبه خسارات دادرسي هم بلحاظ عدم احراز تقصير خواندگان حكم بر بي حقي صادر و اعلام مي نمايد آراي صادره حضوري محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب