000
خواهان ها: 1- آقاي م 2- آقاي ص با وکالت خانم الهام آريان کيان
خواندگان: 1- آقاي الف 2- آقاي ح
خواسته ها:1- مطالبه خسارت دادرسي 2- مطالبه اجرت المثل اموال 3- مطالبه خسارت تأخير تاديه
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدي امضاءکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي م و آقاي ص با وکالت خانم الهام آريان کيان به طرفيت خانم الف و خانم ح به خواسته صدور حکم مبني بر محکوميت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف وفق شرايط مندرج در قرارداد شماره از تاريخ 3/3/1389 لغايت زمان اجراي حکم با احتساب خسارات دادرسي و خسارت تأخير تاديه که وکلاي خواهان ها خواسته موکلين خود را مبلغ 900.000.000 ريال مقوم و معين نموده اند با توجه به اينکه مستند دعوي سند اجاره شماره- است که صحت و اصالت آن مصون از اعتراض باقي مانده است و به موجب آن خواندگان متعهد شده اند به ازاي هر روز تأخير در تحويل مورد اجاره مبلغ 1.000.000 ريال پراخت نمايد و خواندگان با وصف ابلاغ قانوني در جلسه دادرسي حضور پيدا نکرده اند و دليلي بر انجام تعهد و يا عدم استحقاق خواهان ها ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوي خواهان ها را مقرون به صحت و متکي به دليل تشخيص داده استناداً به مواد 10 و 219 قانون مدني و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 900.000.000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 28.013.200 ريال هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست(9/9/1393) تا زمان اجراي حکم صادر و اعلام مينمايد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه و پس از انقضاء مهلت ياد شده ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب