000
خواهان: آقاي م با وکالت خانم الهان آريان کيان
خواندگان: 1. آقايان هردو به شهرت م 2. خانم م
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسي 2. دستور فروش ملک مشاع
گردشکار: به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه رسيدگي شعبه 28 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاکننده ذيل تشکيل است پرونده تحت نظر قرارداد دادگاه پس از بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد.
«رأي دادگاه»
درخصوص درخواست آقاي م با وکالت خانم الهام آريان کيان به طرفيت آقايان هردو به شهرت م و خانم م مبني بر صدور دستور فروش آن قسمت از پلاک ثبتي  که به موجب دادنامه شماره  مورخ 25/1/1369 شعبه 47 دادگاه عمومي تهران در سهم مرحوم م قرار گرفته و پرداخت خسارات دادرسي دادگاه از توجه به مالکيت اصحاب دعوي بر اين ملک به حکايت سند مالکيت ملک و رأي عدم افراز ملک و همچنين گواهي هاي انحصار وراثت مرحومان م و خانم م و همچنين عنايت به عدم قابليت افراز ملک به موجب رأي شماره مورخ 9/9/93 رئيس ثبت منطقه جنوب تهران دادگاه ضمن موافقت با درخواست مطورحه مستنداً به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 دستور فروش ملک ادعايي از طريق مزايده و تقسيم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزينه هاي دادرسي و اجرايي و فروش بين ورثه(مالکين مشاعي) به نسبت سهم هريک را صادر و اعلام مي نمايد دستور صادره قطعي است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب