خواهان: آقاي ف
خواندگان: (پرونده كلاسه  ) آقاي ن
(پرونده كلاسه  ) 1. آقاي س 2. آقاي م 3. آقاي ن 4. آقاي ش 5. آقاي ن 6. آقاي ع
(پرونده كلاسه   )1. آقاي ع 2. آقاي ن 3. آقاي م 4. خانم س 5. آقاي ش
خواسته ها:
1.الزام به تنظيم سند رسمي ملک 2.مطالبه خسارت 3.مطالبه خسارت دادرسي 4.الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکي 5.الزام به اخذ پايان کار 6.تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالي غيرمنقول

رأي دادگاه
درخصوص دادخواست آقاي ف به طرفيت آقاي ن بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك و تسليم مبيع و اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و خسارت قراردادي به ميزان چهارصد و هشتاد و سه ميليون ريال با احتساب خسارات دادرسي و همچنين خواسته خواهان در پرونده كلاسه 0 به طرفيت خوانده و نيز آقاي ع و ش و م و خانم س به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك و اخذ پايان كار با احتساب خسارات دادرسي موضوع پلاك ثبتي شماره0 و 00 و 000 و مبايعه نامه مورخ 9/6/93 و همچنين خواسته خواهان در پرونده كلاسه 0 به طرفيت خواندگان مورد اشاره بعلاوه آقاي ن بخواسته تسليم مبيع و اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي و تنظيم سند رسمي با احتساب خسارات دادرسي كه در اجراي ماده103 از قانون آئين دادرسي مدني ضميمه پرونده اصلي جهت رسيدگي توامان گرديده است نظر به محتويات و اوراق پرونده ها و مشروح دادخواست هاي تقديمي و نيز اظهارات خواهان در جلسه دادرسي و نيز خواندگان ن و ع بدين توضيح كه خواهان يك واحد آپارتمان از ن خريداري نموده و ساير خواندگان مالكين مشاعي مي باشند. كه وكيل خوانده ن اظهار نموده است كه تنظيم مبايعه نامه مستند دعوا موكلش قصد انجام آن را نداشته و بابت تضمين بدهي فرزندش بوده است كه طي صورتجلسه مورخ 9/7/93 مقرر شده است كه چنانچه ن ظرف مهلت يك ماه يعني تا تاريخ 9/8/93 نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد مبايعه نامه موضوع دعوا از اعتبار ساقط و فسخ مي باشد و با توجه به مندرجات مبايعه نامه مشخص است كه موكل قصد انجام بيع نداشته است و در ظهر مبايعه نامه قيد شده است مبلغ سيصد ميليون تومان نقداً و في المجلس دريافت نموده است و فروشنده تسويه و ذيل آن امضاء شده است. كه موكل اظهارات خود را قويعاً تكذيب مي نمايد و خوانده ديگر نيز اظهار ننموده كه دعوا به وي ارتباطي ندارد و او مالكيت مشاعي در ملك دارد دادگاه با توجه به تكذيب خوانده رضا نظري نسبت به ظهر مبايعه نامه مورخ 9/6/93 درخصوص دريافت بخشي از ثمن معامله واينكه با توجه به بديهي هاي گذشته خود با خريدار تسويه حساب نموده است موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع تا نسبت به بررسي متن فوق و امضاء ذيل آن توسط خوانده مذكور اظهار نظر نمايد كه با وصف ابلاغ اخطاريه از پرداخت دستمزد كارشناسي امتناع نموده فلذا دليل كارشناس از اعداد دلايل و وي خارج و از آنجائي كه اصل بر اصالت و لزوم قراردادها مي باشد و دليل مدركي كه حكايت از فساد قرارداد مستند دعوا و يا اقاله و يا فسخ آن بنمايد ارائه نگرديده است. فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 229 و 362 و 1257 از قانون مدني 515 و 519 از قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده ن به تحويل مبيع مورد معامله برابر مبايعه نامه مستند دعوا و نيز پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و سه ميليون ريال بابت خسارت قراردادي به لحاظ عدم انجام تعهد در فرجه مقرر و مندرجات قرارداد و هزينه هاي دادرسي برابر اوراق پرونده در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد. و درخصوص ساير خواسته ها به طرفيت همه خواندگان نظر به گزارش مورخ 26/3/94 مبني بر در بازداشت بودن پلاك موصوف در چند مرجع قضائي و عدم امكان تنظيم سند مستنداً به ماده 2 از قانون آئين دادرسي مرقوم و 56 از قانون تعهدات خوانده ن و نيز احراز مالكيت وي برابر گزارش اداره ثبت اسناد و املاك شمال غرب تهران حكم به محكوميت وي به اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر تهران مي باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب