به تاريخ 96/1/14 در وقت مقرر، جلسه شعبه 87 دادگاه عمومي حقوقي تهران به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است پرونده کلاسه شماره 000 تحت نظر است از توجه به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد آماده اظهارنظر قضايي است لذا با تکيه بر وجدان و استعانت از درگاه خداوند مهربان خاتمه رسيدگي اعلام و به شرح ذيل انشاء حکم مي گردد.
حکم دادگاه
درخصوص دعوي خانم ف. الف با وکالت خانم الهام آريان کيان به طرف اداره ثبت احوال شمال تهران مبني بر صدور حکم بر الزام خوانده به تغيير نام کوچک در سند سجلي شماره فاطمه  صادره از شميران با توجه به اينکه 1- مطابق ماده 995 قانون مدني تغيير مطالبي در دفاتر سجل احوال ثبت شده  است ممکن نيست مگر به موجب حکم محکمه. 2- در مقررات قانوني ممنوعيتي در خصوص پذيرش خواسته تغيير نام در صورت اشتهار به نام ديگري به غير از نام مندرج در سند سجلي يا عدم رضايت باطني شخص پيش بيني نشده است. 3- با وصف اباحه امکان تغيير نام، پذيرش يا رد موضوع به نظر دادگاه واگذار شده است (با استناد ماده مذکور) 4- اصولاً استفاده از نام کوچک، امري شخصي است که در ارتباط کامل با آرامش روحي و رواني صاحب نام مي باشد. به اين معني که عدم رضايت صاحب نام از آن موجب به مخاطره افتادن آسايش معنوي فرد مي گردد. 5- در اين پرونده درهرحال خواهان با تقديم دادخواست عدم رضايت خود را از نام کوچکش اعلام کرده است. 6- از سويي به دلالت استشهاديه پيوست دادخواست و اظهارات خواهان، ايشان از نام شیلا بعنوان نام مورد علاقه در بين خويشاوندان و در جامعه استفاده مي کند. بنابراين دادگاه با اجازه حاصله از ماده 995 قانون مدني حکم بر الزام خوانده محترم به تغيير نام کوچک خواهان در سند سجلي به   شیلا  صادر و اعلام مي دارد اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهي مي باشد.

 

 

تغییر  نام کوچک   از فاطمه  به    شیلا


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب