خواهان: شركت س با وکالت خانم الهام آریان کیان
خواندگان:
آقاي ش
آقاي م
خواسته: ابطال رأي داور (غيرمالي)
رأي دادگاه
خصوص دعوي شركت س  بطرفيت آقايان 1- آقاي م 2- آقاي ش بخواسته ابطال رأي داور به شرح منعكس در دادخواست تقديمي دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازي و توضيحات به خواهان هم چنين شرح دادخواست تقديمي با لحاظ مفاد دادنامه استنادي اصداري از شعبه 36 محاكم عمومي تهران بشماره بايگاني مورخ 30/6/94 نظر به اينكه رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر گرديده هنچنين رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق مي باشد و اينكه خواندگان دعوي نيز در جلسه دادرسي حضور نيافته و دفاعي در قبال دعوي مطروحه بعمل نياوده اند نظر بر مراتب دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته به استناد ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني مبادرت بصدور حكم بر ابطال رأي داوري بتاريخ 19/12/1393 مينمايد رأي صادره غيابي ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي مي باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب