گردشکار: به تاریخ ..... در وقت فوق العاده جلسه شعبه 1089 دادگاه کیفری 2 تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده پیوست مطمح نظر است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن احراز کفایت و اعلام ختم تحقیقات و رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و أیمه طاهرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران علیه متهم ع . ح با وکالت خانم الهام آریان کیان دایر بر شرب خمر با توجه به انکار متهم در همه مراحل تحقیقات در مرجع انتظامی و دادسرا و در دادگاه و عدم کفایت ادله اثباتی ( عدم کفایت صرف مثبت بودن نتیجه تست الکل ) وقوع بزه معنونه از جانب وی محرز نمی باشد، لذا مستندا" به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی و دفاعیات قابل توجه وکیل مدافع متهم و حاکمیت اصاله البرایه حکم برایت نامبرده صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی از جانب دادستان محترم در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب