گردشکار دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1 ) س . ر 2 ) م .پ ساکنان تهران هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی با وکالت خانم الهام آریان کیان دایر به شرب خمر با توجه به محتویات پرونده و عنایت به نحوه دفاعیات نامبرده و وکیل مدافع ایشان در محکمه که شدیدا" منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند و حصول علم و یقین بر بزهکاری مشارالیها به نحو استقرار حد شرعی به صرف گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود مقداری الکل در بدن متهمان که به روش الکل سنج تنفسی صورت گرفته است و امکان بروز اشتباه در اخذ آزمایش یا اعلام نتیجه در این روش و نیز عدم اعتبار شرعی اقرار آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی با وجود شبهه و تردید ایجاد شده و نتیجتا" عدم کفایت ادله اثباتی شرعی و قانونی و حاکمیت اراده قاعده فقهی درء مستندا" به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 218 همان قانون حکم برایت نامبردگان را صادر و اعلام می نماید.
این رای حضوری محسوب و ظرف 20 از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب