رای دادگاه
ماحصل دادخواست خواهان آقای سید حصیب بهشتی با وکالت الهام آریان کیان به طرفیت آقای سید مهدی سجادیان فرزند سید محمد اجمالا عبارت است از مطالبه 1/050/000/000 ریال وجه نقد توام با خسارت هزینه دادرسی و خسارت تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعلام داشته که خوانده به موجب صدور 4 فقره چک به شماره 448935-448934-448933-448928 متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و علیرغم سر رسید دین از پرداخت آن استنکاف می نماید و خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری که حکایت از برایت خویش بنماید ننموده است دادگاه با عنایت به وجود سند در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310-311 از قانون تجارت و مواد 194-198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم بر الزام خوانده به پرداخت – 1/050/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی ایران از تاریخ سر رسید چکها لغایت تاریخ اجرای دادنامه و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
زالی- دادرس شعبه اول حقوقی اسلامشهر


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب