شاکی 1- م ب
2- ح ب
3- م ق
4- م ع با وکالت خانم الهام آریان کیان
طرف شکایت شهرداری کمیسیون ماده 77 محلات
خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 93/2/01/5251-93/12/2 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
رائ شعبه 33 دیوان
در خصوص شکایت شاکی نسبت به رای شماره 93/2/01/1251 مورخ 93/12/2 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری و نظریه کارشناسی مورد استناد کمیسیون مربوطه و شهرداری نظر به اینکه طبق نظر کارشناسی که در پرونده ملاحظه گردید از 31 اصله درخت برش شده 3/1 آنها خشک بوده اند و تعدادی نیز کهنسال یا مریض بوده اند و بریدن درختها در راستای حفظ و نگهداری باغ بوده است و خوانده قصد از بین بردن باغ را نداشته است لذا با توجه به جمیع جهات قانونی شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و رسیدگی مجدد کمیسیون مذکور با رعایت نظریه کارشناس صادر و اعلام می گردد رای صادره طبق ماده 65 قانون مرقوم ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب