خوانده خانم ص م
خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوج
رائ دادگاه
در خصوص درخواست آقای نصیراله تقی زاده فرزند محمد صالح 65 ساله با وکالت خانم الهام آریان کیان به طرفیت همسرش خانم صغری مصباحی پور فرزند عین اله 53 ساله بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق خوانده اظهار داشته بموجب سند نکاح شماره 12629 مورخ 13/10/85 صادره از دفتر ازدواج شماره 24 حوزه ثبت شهر ری با خوانده ازدواج نموده و فرزند مشترک ندارند با تادیه حقوق مالی مشارالیها تقاضای طلاق وی را دارد و خوانده با وصف ابلاغهای واقعی و قانونی حضور نیافته و در جلسه داوری نیز حضور نداشته و مساعی داوران و دادگاه در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر نبوده و اختیار طلاق نیز با زوج است. علیهذا استنادا به مواد 1284 و 1145 و 1143 و 1133 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه را صادر و اعلام مینماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند به اجرای طلاق از نوع بائن یائسه و ثبت آن اقدام و بلحاظ یائسه بودن زوجه عده ندارد زوج در صورت اجرای طلاق مکلف است مهریه ما فی القباله زوجه را به نرخ روز تادیه نماید و در مورد سایر حقوق مالی زوجه دفاعی نکرده است و در صورت ادعا می تواند جداگانه اقدام نماید رای صادره بلحاظ ابلاغ واقعی به زوجه در جلسه اول حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران و سپس قابل فرجام می باشد.
رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده یک تهران


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب