خواسته ها

1- مطالبه خسارت دادرسی
2- دستور فروش ملک مشاع
رائ دادگاه
در خصوص در خواست آقای ف م با وکالت خانم الهام آریان کیان به طرفیت آقایان د و م هر دو به شهرت م و خانم ت مبنی بر صدور دستور فروش آن قسمت از پلاک ثبتی 2780 و 2781 اصلی که به موجب دادنامه شماره 1310 مورخ1369/1/25 شعبه 47 دادگاه عمومی تهران در سهم مرحوم ا . م قرار گرفته و پرداخت خسارت دادرسی دادگاه از توجه به مالکیت اصحاب دعوی بر این ملک به حکایت سند مالکیت ملک و رائ عدم افراز ملک و همچنین گواهی های انحصار وراثت مرحومان ا.... و همچنین عنایت قابلیت افراز ملک به موجب رائ شماره 33725 مورخ 93/9/9 رئیس ثبت منطقه جنوب تهران دادگاه ضمن موافقت با درخواست مطروحه مستندا به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب1357/8/22 دستور قروش ملک ادعایی از طریق مزایده و تقسیم .جه حاصل از فروش پس از کسر هزینه های دادرسی و اجرایی و فروش بین ورثه به نسبت سهم هر یک را صادر و اعلام می نماید دستور صادره قطعی است.
دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب