خواندگان

1- خانم ک ق
2- خانم س ق
3- خانم ف ق
4- آقای ف ع
5- خانم ر ب
خواسته ها

1- تنفیذ قرارداد غیر مالی
2- مطالبه طلب
رائ دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی اسمعلی گرگوند و حسین عضدی زارع با وکالت الهام آریان کیان یه طرفیت 1-فیروزه 2- سپیده 3- کتایون همگی قائم مقام فراهانی 4- فرشید عضدی قاجار 5- رقیه برش نورد به خواسته استرداد وجوه دریافتی به استناد قرارداد مشارکت مورخ 20/8/64 و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و اعتراض می باشد نظر به اینکه مستندات مذکور دلالت بر صحت ادعای خواهان ها دارد لذا دادگاه با قبول خواسته با استناد به مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم الارث به پرداخت 000/000/000/2 ریال به علاوه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب