خواسته خواهان مهری زمانی با وکالت خانم الهام آریان کیان به طرفیت سبز علی عباس زاده دائر بر مطالبه 000/000/100 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی این است که خواهان به موحب یک فقره رسید عادی و شهادت شهود مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار است که از پرداخت آن امتناع کرده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خوانده دعوی علیرغم اخطاریه و اطلاع از وقت رسیدگی هیچگونه ایراد و دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده و نسبت به مستندات ابرازی خواهان که مشتمل است بر یک فقره رسید عادی و شهادت شهود تعرفه شده هیچ گونه تعرضی نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته و 000/951/1 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل که توسط اجرای احکام مدنی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام میدارد این رائ غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب