رائ دادگاه
ما حصل دادخواست خواهان آقای سید وحید بهشتی با وکالت خانم الهام آریان کیان به طرفیت آقای سید مهدی سجادیان فرزند سید محمد اجمالا عبارت است از مطالبه وجه 183/000/000 ریال وجه نقد توام با خسارت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعلام داشته که خوانده بموجب اصدار 7 فقره چک به شماره های 448929- 88/9/30 و 448932 –88/12/20  و 448930- 88/11/3 و 448927- 88/5/30 و 448936-89/10/30 و 448931- 89/10/30 و 448937 – 89/12/25 متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و علیرغم سر رسید دین از پرداخت آن استنکاف می نماید و خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری که حکایت از برائت خویش بنماید ننموده است دادگاه با عنایت به وجود سند در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310-311 از قانون تجارت و مواد 194 – 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 183/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی ایران از تاریخ سر رسید چکها لغایت تاریخ اجرای دادنامه و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
زالی – دادرس شعبه اول حقوقی اسلامشهر


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب