خواسته طلاق توافقی
رائ دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها زوج آقای محمد جواد رنجبری فرزند محمد حسین با وکالت خانم سارا نوئسن اصفهانی و خانم بیتا صمدی فرزند محمود با وکالت خانم الهام آریان کیان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل معاشات با یکدیگر و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و بعلاوه اینکه داوران منتخب نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات البین اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین یر طبق طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل بشرح ذیل تراضی نموده اند مهریه زوجه 154 عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که بر ذمه زوج مستقر و در صورت مطالبه زوجه باید زوج پرداخت نماید . زوجه در خصوص جهیزیه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام معوقه ادعایی ندارد. فرزند مشترک از سن حضانت خارج گردیده است. وفق آزمایش بعمل آمده زوجه باردار نمی باشند. علیهذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید نوع طلاق رجعی می باشد. رائ صادره حضوری و قطعی میباشد.
دادرس شعبه 276 دادگاه خانواده دو تهران - احمدی


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب