3 ص ص
متهم ف د
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای فرهاد درزی فرزند حسین علی 45 ساله بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به توهین و فحاشی و مزاحمت تلفنی و تهدید موضوع شکایت آقای اکبر اشرافی اردستانی با وکالت خانم الهام آریان کیان و شکایت خانم سمیه صالحی با توجه به محتویات پرونده شکایت شکاه موصوف نحوه اظهارات متهم در جلسه مورخ93/7/7  ملاحظه تصاویر پیامهای ارسالی از سوی متهم به شاکی که ارسال پیامک ها را متهم قبول دارد ملاحظه نحوه اظهارات گواهان تعرفه شده ملاحظه متن مکالمات تماس تلفنی ضبط شده و استماع صوت سی دی مربوط به صدای شاکی و متهم که مورد پذیرش متهم می باشد دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه دادرسی تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن ارتکاب بزه های موصوف از سوی مشارالیه محرز تشخیص لذا به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت ماده 134 همان قانون مصوب 1392 حکم محکومیت وی به 1 تحمل 74 ضربه شلاق به لحاظ موضوع توهین فحاشی 2 تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت اتهام تهدید صادر و اعلام می نماید در ضمن با توجه به مراتب در خصوص موضوع مزاحمت تلفنی به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد در ضمن در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به برقراری رابطه نا مشروع به شرح دادنامه شماره 705-93/7/9 حکم محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر گردیده است این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب