رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای سعید رحیمی فرزند حیدر مبنی بر صدور سه فقره چک بلامحل بشماره 575821 مورخ 23/2/90 و گواهینامه عدم پرداخت مورخ 25/2/90 به مبلغ 000/000/37 ریال . 715784 مورخ 90/3/10 و عدم پرداخت مورخ 90/3/10 به مبلغ 6/000/000 ریال و 7155765 مورخ 90/3/27 و گواهینامه عدم پرداخت مورخ 90/3/28 به مبلغ 21/200/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقهای انجام شده در آن و کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و شکایت شکات آقای محمد عرب زاده و آقای افشین سالار دینی با وکالت خانم الهام آریان کیان و تصویر مصدق چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت وجوه آن و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و عدم دسترسی به متهم و ساید قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستندا به مواد 3 و بند ج از ماده 7 و ماده 22 از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 بتحمل یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب