موضوع تجدید نظر خواسته اعتراض به دادنامه شماره 2248-93/12/9 صادره از شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری
رای دادگاه
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه عینا تائید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب